Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans

Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de periode na 1 januari 2024 is verlenging van de huidige regeling aangevraagd.

De regels die gedurende het vorige winterseizoen golden zijn niet gewijzigd. Deze regels zijn als volgt:

 • De grondgebruiker dient een melding te (laten) doen van geconstateerde of verwachte schade.
 • Er is geen machtiging nodig.
 • Op kwetsbare gewassen dienen preventieve maatregelen te zijn genomen conform de preventiekits van BIJ12.
 • Afschot mag plaatsvinden vanaf een halfuur vóór zonsopkomst tot 12.00 uur ’s middags.
 • Het gebruik van lokganzen en een lokfluit is toegestaan.
 • Er mag geen afschot plaatsvinden binnen foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden, in de nabijheid van foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden indien daarin aanwezige trekganzen worden verstoord en binnen
  150 m afstand van belangrijke slaapplaatsen, tenzij een andere maatwerkafstand is afgesproken.
 • Jacht binnen foerageergebieden is mogelijk, mits de aanwezige trekganzen niet worden verstoord.

Tegemoetkoming in schade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in schade, dient u te kunnen aantonen dat u alles heeft gedaan om schade te voorkomen. Dit betekent dat u in het veld preventieve maatregelen uitvoert zoals die in de preventiekits van BIJ12 zijn aangegeven, dat u zelf verjaagacties onderneemt en dat u, indien er afschot mag plaatsvinden, dit ook uitvoert of laat verrichten. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Zodra u tegemoetkoming in schade heeft aangevraagd, en verjaging met ondersteunend afschot is toegestaan, dan dient u ten minste twee maal per week een bejaagactie uit te (laten) voeren. Dit heet ‘adequaat’ gebruik.
 • De bejaagactie en het afschot dient binnen 14 dagen geregistreerd te worden in het FRS-systeem.
 • Indien er ten tijde van de bejaagactie geen ganzen aanwezig waren, dient u in te vullen ‘bejaagd met afschot 0’.
 • Indien ganzen langere tijd niet meer aanwezig zijn, vervalt de verplichting om twee keer per week te bejagen, mits u de dagelijkse aanwezigheid van ganzen heeft bijgehouden op het daarvoor bestemde formulier.
 • Indien ganzen opnieuw structureel verschijnen, dient u opnieuw bejaagacties (ondersteunend afschot) uit te (laten) voeren.