Faunabeheerplan Predatie 2022-2026

Op 21 december 2021 is het faunabeheerplan predatie 2022-2026 door GS gedeeltelijk goedgekeurd. Goedkeuringsbesluit. De goedkeuring betreft de soorten genoemd in figuur 15 (pag.44) van het faunabeheerplan onder fase 1 en 2.

Fase 1 betreft een reeds op 2 november 2020 aangevraagde opdracht voor het toestaan van het luchtdrukgeweer en kunstlicht als middel voor het doden van de bruine rat.

Fase 2 betreft ontheffingen die via dit faunabeheerplan worden aangevraagd met als ingangsdatum 1 december 2022. Hierbij wordt opgemerkt dat afschot van vossen met kunstlicht in de periode van 1 december 2021 t/m 30 juni 2022 nog plaatsvindt onder de vigerende ontheffing op basis van het door GS verlengde Faunabeheerplan 2014-2019. Voor 1 december 2022 zal de FBE een nieuwe ontheffing aanvragen, gebaseerd op het nieuwe faunabeheerplan.

Het vangen en doden van steenmarters vindt in 2022 ook nog plaats op basis van pilot-ontheffingen aan de afzonderlijke Collectieven. De FBE zal na evaluatie van de pilot een nieuwe ontheffing aanvragen met ingang van 1 december 2022.

Hoewel de verwilderde kat geen beschermde diersoort is en dus eigenlijk geen goedgekeurd faunabeheerplan vereist is, zal door de FBE voor afschot van verwilderde katten met kunstlicht eveneens per 1 december 2022 ontheffing aangevraagd worden voor het gebruik van het middel geweer met kunstlicht en nachtzichtapparatuur.

Tenslotte vraagt de FBE per 1 december 2022 opnieuw ontheffing aan voor het vangen en doden van zwarte kraaien met een vangkooi binnen weidevogelkerngebieden.

De FBE zal met behulp van Predatie Expert Teams (PET’s) per weidevogelgebied het verband tussen predatorsoorten en prooidiersoorten onderbouwen en deze gebruiken bij het aanvragen van de ontheffingen.

In fase 3 zitten maatregelen waarvan een lopende pilot nog geëvalueerd moet worden. Het betreft het verwijderen van een nestboom van een buizerd en het vangen en verplaatsen van bunzingen door een TBO in 2021. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal de FBE het faunabeheerplan aanvullen en nieuwe ontheffingen aanvragen.

In fase 4 zitten ontheffingen welke nog nader onderbouwd moeten worden via de PET’s alvorens de FBE hiervoor het faunabeheerplan kan aanvullen en ontheffing aanvragen bij de Provincie.