Machtigingen

Machtiging aanvragen

Om gebruik te mogen maken van een vrijstelling of ontheffing moet een machtiging worden aangevraagd en verkregen en deze moet op doelmatige wijze worden beheerd. Klik direct door als u een machtiging wilt aanvragen.
aanvraag.frs aanvraag-fsrs

FRS

Het Faunaregistratiesysteem (FRS) vervult verschillende functies:

FRS zorgt er in de eerste plaats voor dat faunabeheer conform de Wet natuurbescherming (Wn) kan worden uitgevoerd. Dit betreft het aanvragen en uitgeven van machtigingen om op basis van vrijstellingen, ontheffingen of opdrachten beschermde dieren te kunnen doden, vangen, verontrusten of hun nesten of holen te kunnen verstoren. Ter bestrijding van schade, van verwachte schade of overlast. Soms ook in het kader van populatiebeheer of juist het voorkomen van dierenleed.

In de tweede plaats worden in FRS de gegevens geregistreerd die van belang zijn om het faunabeheer, zoals dat is vastgelegd in het faunabeheerplan, te kunnen evalueren. Deze gegevens dienen niet alleen als verantwoording achteraf van eerder vastgestelde vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten maar ook als onderbouwing voor voortzetting, intrekking of wijziging daarvan in de toekomst.

FRS kent veel verschillende soorten gebruikers die elk hun eigen rechten, plichten en wensen hebben. Deels zijn dit ook privacy-gevoelige zaken. Om die reden kan niet iedere gebruiker dezelfde handelingen verrichten en heeft ook niet iedere gebruiker toegang tot dezelfde gegevens. Deze hangen af van de rol die de gebruiker in FRS heeft.

Rollen

Jachtvelden

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.