Ganzen

Afschot ganzen per maand

18 dec 2018 afschot ganzen Fryslân

Nestreductie in 2018

Nestreductie 2018 – eieren

Ganzenbeleid van de provincie

De provincie heeft haar ganzenbeleid over de jaren 2014-2017 geëvalueerd in de Fryske guozzenoanpak – evaluatie 2017.  FGo-evaluaasje 2017 definitief

Dit heeft geleid tot bijstelling van het provinciale ganzenbeleid in de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020.  Nota Fryske Guozzenoanpak 2017

en tot aanpassing van de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017.

Ganzenbeheer

Voor uitvoering is echter meer nodig dan een, via de lijnen van de democratie tot stand gekomen, beleidskader; het moet ook uitvoerbaar zijn. Hiervoor heeft de FBE goed geluisterd naar de inbreng vanuit haar diverse achterbannen en een aantal onderling samenhangende adviezen uitgebracht aan Gedeputeerde Staten over de wijze waarop zij het ganzenbeheer uitvoerbaar acht, zie o.a. Adviezen van 1 december 2017 aan GS over uitvoering Fryske Guozzeoanpak.

Het ganzenbeleid is door de Faunabeheereenheid, in wisselwerking met de provincie, uitgewerkt in een aantal faunabeheerplannen. Afhankelijk van ganzensoort en periode van het jaar geldt nu het volgende faunabeheerplan:

Winterganzen (brand-, kol- en grauwe gans)

Voor voor kol- en grauwe ganzen van 1 november tot en met 31 maart en voor brandganzen van 1 november tot en met 31 mei geldt sinds 13 oktober 2018 het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslan 2018-2020

Bijlagen bij Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor uitvoering van de vrijstelling voor schadebestrijding die beschreven is in de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017, zie Vrijstelling en ontheffingen

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt tevens de basis voor bescherming van winterganzen, zie kaart met beschermde gebieden van de provincie Fryslân. Door te klikken op de knop ‘content’ kunt u ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en locaties waar maatwerkafspraken gemaakt zijn bekijken, zie

Kaart ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en maatwerkafspraken

Zomerganzen (brand-, kol- en grauwe gans)

Voor zomerganzen (brand-, kol- en grauwe gans) geldt buiten de perioden waarop het Faunabeheerplan Winterganzen betrekking heeft het Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019. Op basis van dit faunabeheerplan geldt in de zomermaanden per ganzensoort een afzonderlijke ontheffing voor doden en voor legselbeperking, zie Vrijstelling en ontheffingen.

Canadese gans

Voor de Canadese gans geldt een landelijke vrijstelling. Hiervoor heeft de FBE het Faunabeheerplan Jacht- en vrijgestelde soorten vastgesteld, zie 7.1 Canadese gans

Rapportages

De FBE rapporteert jaarlijks aan de Provincie over het gebruik van de vrijstelling en van de ontheffingen.

Rapport Zomerganzen 2016

Rapportage Winterganzen 2016-2017

Rapport Zomerganzen 2017

Nieuwsbrief ganzen maart 2017

Laatste Nieuwsbrief Ganzen oktober 2018