Ree

Reebeheer t/m 2019

De FBE baseert zich bij het reebeheer t/m 2019 op het Faunabeheerplan Ree Fryslan, het Universeel Beheerplan voor Reeën en de Ontheffing ree 2015. Het Universeel Beheerplan berust op de Methode Van Haaften om de draagkracht van een gebied voor reeën vast te stellen.

Reebeheer vanaf 2020

De Provincie Fryslân heeft op 18 juni 2019 nieuw beleid voor reeën vastgelegd, zie wijziging beleid reebeheer Fryslân en Beleidkader bescherming en beheer ree Fryslân.

De FBE werkt binnen dit kader aan een nieuw Faunabeheerplan Ree en zal op basis daarvan een nieuwe ontheffing voor reebeheer aanvragen.

Overzicht reebeheer 2015-2019 per 9 mei 2019

Onderzoek reebeheer Terschelling en Ameland

In 2017-2018 heeft de Faunabeheereenheid onderzoek laten doen naar het reebeheer op de gesloten leefgebieden Terschelling en Ameland, zie Onderzoek reebeheer Terschelling-Ameland. Opgemerkt wordt dat de resultaten voor deze specifieke eilandsituaties niet zonder meer vertaald kunnen worden naar de vaste wal. De FBE heeft naar aanleiding van dit rapport op 19 april 2018 het volgende advies uitgebracht aan de provincie. Advies reebeheer Terschelling-Ameland

Reetellingen

Reeën worden elk voorjaar door de wildbeheereenheden geteld volgens het Landelijk_telprotocol_reeën VHR