De FBE is bezig een faunabeheerplan op te stellen, zie 200913 fbp damhert Frl. Over dit concept faunabeheerplan zal de FBE op korte termijn een hoorzitting organiseren voor de meest betrokken WBE’s.

Ganzenbeleid van de provincie

Het ganzenbeleid van de provincie staat in de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020.  Nota Fryske Guozzenoanpak 2017

De provincie heeft haar ganzenbeleid geëvalueerd in de Update 2019 Fryske Guozzeoanpak

Ganzenbeheer

Het ganzenbeleid is door de Faunabeheereenheid uitgewerkt in een aantal faunabeheerplannen:

 • voor grauwe gans, brandgans en kolgans in de periode van 1 juni t/m 31 oktober geldt het Faunabeheerplan 2014-2019 (verlengd t/m 2021),
 • voor grauwe gans, brandgans en kolgans in de periode van 1 november tot en met 31 mei geldt het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslan 2018-2020 (verlengd t/m 2022)
 • voor de Canadese gans geldt het Faunabeheerplan Jacht- en vrijgestelde soorten vastgesteld, zie 7.1 Canadese gans. Hiervoor geldt het gehele jaar een landelijke vrijstelling.

Het Faunabeheerplan 2014-2019 vormt de basis voor de ontheffing overzomerende grauwe gans 2018-2023, zie Ontheffingen.

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor uitvoering van de provinciale vrijstelling voor schadebestrijding die beschreven is in de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017, zie art. 5.6 voor de vrijstelling.

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt tevens de basis voor bescherming van winterganzen, zie kaart met beschermde gebieden van de provincie Fryslân. Door te klikken op de knop ‘content’ kunt u ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en locaties waar maatwerkafspraken gemaakt zijn bekijken, zie Kaart ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en maatwerkafspraken

Voor een overzicht van de beheermogelijkheden per soort en per periode, zie 200920 schema ganzen

Onderzoek naar effect ganzenverjaging op schade en op weidevogels

Rondom de Deelen en ten oosten van Dokkum is in 2019 een proef uitgevoerd of ganzen door het ganzenbeleid van de provincie Fryslân efficiënt in de ganzenfoerageergebieden geconcentreerd kunnen worden om landbouwschade in andere gebieden te beperken. Ook is gekeken naar het moment waarop jagers met de verjaging beginnen op de dag. Tenslotte is gekeken naar de effecten op weidevogels.  Voor een samenvatting van de resultaten zie

effecten van verjaging op vraatschade door ganzen, samenvatting

Rapportages

De FBE rapporteert jaarlijks aan de Provincie over het gebruik van de vrijstelling en van de ontheffingen.

Rapport Zomerganzen 2016

Rapport Zomerganzen 2017

Rapport Zomerganzen 2018-2019

Rapportage Winterganzen 2016-2017

Nestreductie 2018 – eieren

Sovon-rapport Tellingen_zomerganzen 2016-2018

Nieuwsbrief ganzen maart 2017

Nieuwsbrief Ganzen oktober 2018

Laatste Ganzennieuwsbrief nr 2 maart 2019 met adequaat gebruik; formulier om de afwezigheid van ganzen te registreren

De bestrijding van kokmeeuw en zilvermeeuw gebeurt alleen door aangewezen uitvoerders in aangewezen gebieden en perioden.

Voor de bestrijding van aardmuis, veldmuis en woelrat is GEEN machtiging nodig en hoeft GEEN schademelding te zijn gedaan. Bestrijding mag echter NIET worden uitgevoerd met het geweer.

Ratten worden in Friesland ervaren als een toenemend probleem. De bruine rat en de zwarte rat zijn geen door de Wet natuurbescherming beschermde diersoorten. Voor particulieren is het bestrijden van ratten met gif NIET meer toegestaan. Op grond van art. 3.26 lid 1 onderdeel d sub 5 is het WEL toegestaan ze te doden met klemmen of met het geweer. Luchtdrukwapens vallen hier echter NIET onder. De provincie kan ontheffing verlenen voor het gebruik van bij voorbeeld een luchtdrukgeweer bij de bestrijding van ratten. In de provincie Fryslân geldt NIET een dergelijke ontheffing.

Reebeheer

De Provincie Fryslân heeft op 18 juni 2019 nieuw beleid voor reeën vastgelegd waarbij populatiebeheer op basis van een draagkrachtberekening niet langer het uitgangspunt is, maar de verkeersveiligheid, zie wijziging beleid reebeheer Fryslân en Beleidskader bescherming en beheer ree Fryslân. Want ondanks jaarlijks afschot was er een toename in het aantal aanrijdingen met deze dieren, met als gevolg materiële schade, lichamelijk letsel en dode, verminkte of gewonde dieren. De Provincie wil dat de FBE het beheer zodanig inricht dat het aantal aanrijdingen met reeën per jaar op de vaste wal niet uitkomt boven de 500, op Ameland maximaal 10 en op Terschelling maximaal 5.

Daarvoor heeft de FBE een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 vastgesteld dat past binnen dit nieuwe beleid en waarin staat hoe de FBE de uitvoering van het reebeheer gaat aanpakken. Het faunabeheerplan is op 2 juni 2020 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, zie 200602 goedkeuring GS fbp ree. Vooruitlopend hierop hebben Gedeputeerde Staten op 17 december 2019 aan de FBE een opdracht reebeheer 2020-2024 met een motivering gegeven.

Om met de uitvoering te kunnen beginnen heeft de FBE in twee stappen aan elke WBE wildmerken toegekend op basis van het toegekende afschot voor 2019. Deze reemerken zijn bestemd voor afschot van zowel bokken als geiten op basis van de opdracht van GS.

Om invulling te geven aan registratie en preventie van aanrijdingen met reeën is door de FBE een ronde gemaakt langs de wegbeheerders, zie Rapport overleg wegbeheerders.

Onder leiding van drie door de FBE benoemde werkgebied coördinatoren worden werkgebiedsplannen opgesteld voor de 8 werkgebieden voor reebeheer die in Fryslân zijn aangewezen. Daarmee wordt gezorgd voor afstemming tussen de wildbeheereenheden onderling, met de terrein beherende organisaties en met de wegbeheerders op het gebied van zonering, preventie en afschot. Voor de werkgebiedsplannen zijn bovendien ecologische adviezen ingewonnen bij een onafhankelijke ecoloog. Wanneer de werkgebiedsplannen klaar zijn zullen deze door de coördinatoren ter goedkeuring aan de FBE worden aangeboden.

Veel gestelde vragen over reebeheer

Wat moet een reebeheerder bij zich hebben?

 • Een grondgebruikersverklaring
 • De jachtakte
 • Een exemplaar van de Opdracht aan de FBE
 • De door de WBE aan de jachtaktehouder verstrekte machtiging
 • De wildmerken

In welke periodes mag afschot worden gepleegd?

 • geiten, smalreeën, mannelijke en vrouwelijke kalveren van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 oktober tem 31 december;
 • Jaarlingen en oudere bokken het gehele jaar.

Binnen welke tijden mag afschot worden gepleegd?

 • 1 april tot en met 14 september: een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang
 • 15 september tot en met 31 maart: een ½ uur voor zonsopgang tot en met een ½ uur na zonsondergang.

Gezelschap: De gemachtigde mag zich door maximaal 2 andere jachtaktehouders laten vergezellen.

Registratie in FRS:

 • Afschot binnen 24 uren
 • Ook verkeersslachtoffers en ander valwild!

Valwildcoördinator

Overzicht Reebeheer FRS 2015-2019

Rapport Faunabeheergegevens Ree 2014-2019

Onderzoek reebeheer Terschelling en Ameland

In 2017-2018 heeft de Faunabeheereenheid onderzoek laten doen naar het reebeheer op de gesloten leefgebieden Terschelling en Ameland, zie Onderzoek reebeheer Terschelling-Ameland. Opgemerkt wordt dat de resultaten voor deze specifieke eilandsituaties niet zonder meer vertaald kunnen worden naar de vaste wal. De FBE heeft naar aanleiding van dit rapport op 19 april 2018 het volgende advies uitgebracht aan de provincie. Advies reebeheer Terschelling-Ameland

Reetellingen

Reeën worden elk voorjaar door de wildbeheereenheden geteld volgens het Landelijk_telprotocol_reeën VHR. De teldata worden jaarlijks vastgesteld op 2 weekeinden in de eerste helft van maart. Per werkgebied voor reebeheer dient door de inliggende WBE’s een keuze gemaakt te worden uit deze twee weekeinden.

Voor de roek geldt een provinciale vrijstelling. Met deze vrijstelling kan schadebestrijding plaatsvinden in de vorm van verjagen met ondersteunend afschot. Er gelden de volgende voorwaarden:

GEEN MACHTIGING, WEL SCHADEMELDING

 • Van de vrijstelling kan pas gebruik worden gemaakt nadat de grondgebruiker een schademelding heeft gedaan in SRS.
 • Voor het gebruik van de vrijstelling behoeft geen machtiging te worden aangevraagd of verkregen.
 • De vrijstelling wordt verleend aan de grondgebruiker.
 • De grondgebruiker kan de uitvoerende werkzaamheden m.b.t. de vrijstelling overdragen aan een jachtaktehouder indien deze in het bezit is van een door de grondgebruiker afgegeven grondgebruikersverklaring.

VOORWAARDEN VOOR AFSCHOT

 • Afschot is pas toegestaan wanneer gelijktijdig voldoende andere preventieve maatregelen zijn genomen waarvan aard en intensiteit zijn beschreven in de Preventiekit van BIJ12.
  • Geaccepteerde visuele preventieve maatregelen zijn: vlaggen, vogelverschrikkers, ballonnen, flitsmolens, nabootsing van roofvogels en ophangen van dode vogels. Hiervoor geldt een dichtheid van 4 objecten per hectare.
  • Geaccepteerde akoestische preventieve maatregelen zijn: schriklint, ritselfolie en knalapparaat.

Deze middelen moeten bij voorkeur afwisselend te worden toegepast.

 • Afschot mag plaatsvinden tussen 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang
 • Afschot mag alleen plaatsvinden buiten de periode dat de roeken broeden of niet-vliegvlugge jongen kunnen hebben.

SPECIFIEKE GEBIEDEN

 • Binnen ganzenfoerageergebieden mag gedurende de periode dat deze gebieden als zodanig functioneren, gebruik van de vrijstelling alleen plaatsvinden onder de voorwaarde dat eventueel aanwezige beschermde trekganzen niet worden verontrust.
 • Gebruik van de vrijstelling binnen de afpalingskring van een geregistreerde eendenkooi is toegestaan na schriftelijke toestemming van de kooiker.
 • Voor het gebruik binnen speciale beschermingszones en op daaraan grenzende gebieden kunnen vergunningen nodig zijn op grond van de Wet natuurbescherming.

Faunabeheerplan Vos

Ontheffing vos-kunstlicht 2020 met motivering p 6-11 en p 12-16 en kaart

Op de kaart behorende bij de ontheffing is de Haulerpolder afgevoerd ten opzichte van vorig jaar, omdat aanvullende maatregelen ter bescherming van de daar gelegen parel van de Vereniging Natuurmonumenten niet langer nodig geacht worden.

Rapportages:

Rapportage Vos met kunstlicht 2016

Ontheffing Vos met kunstlicht 2016-2017

Ontheffing Vos met kunstlicht 2017-2018

Ontheffing Vos met kunstlicht 2018-2019

Wolven schade meldingen

BIJ12 is dagelijks (ook in weekenden en op feestdagen) van 9.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar voor meldingen van (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren. Dit dient u zo spoedig mogelijk gemeld te worden. Dit kan bij BIJ12 op nummer 085-4862222.
Of via een meldingsformulier bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland.  https://www.wolveninnederland.nl/

Aan de hand van de melding en toe te sturen foto’s wordt eerst bepaald of er nader sporenonder-zoek, sectie van het kadaver en DNA -afname (moet binnen 24 uur na het contact) noodzakelijk is.

Operationeel draaiboek wolf

De zwarte kraai is een soort die onder de landelijke vrijstelling voor afschot valt.

Rapportage Kraai met vangkooi 2017

Op 14 september 2018 heeft de Rechtbank de ontheffing voor het gebruik van de kraaienvangkooi vernietigd, zie:

Uitspraak Rechtbank kraaienvangkooi

De FBE was medebelanghebbende in deze zaak tussen Faunabescherming en de Provincie. Van belang is vooral overweging 5: we kunnen onvoldoende hard maken wat het aandeel van kraaien is in weidevogelpredatie en daarmee wat het belang is van de vangkooi. Voldoende gegevens hierover zijn niet beschikbaar. Ook mag volgens overweging 6 cervicale dislocatie niet als dodingsmethode worden toegepast op gevangen kraaien omdat deze vogels niet in nood verkeren. Hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is mogelijk tot 26 oktober.

Laatste nieuws