Soorten

De provincie Fryslân heeft in september 2019 nieuw beleid voor damherten vastgesteld en aan de FBE gevraagd voor deze soort een faunabeheerplan op te stellen. Dit is naar verwachting medio 2020 gereed.

(Ondersteunend) afschot per jaar, maand, WBE en soort

per 7 november 2019; bg = brandgans, gg = grauwe gans, kg = kolgans

Nestreductie in 2018

Nestreductie 2018 – eieren

Ganzenbeleid van de provincie

Het ganzenbeleid van de provincie staat in de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020.  Nota Fryske Guozzenoanpak 2017

De provincie heeft haar ganzenbeleid geëvalueerd in de Fryske guozzenoanpak – update 2018.  Update resultaten Guozzeoanpak 2018 december 2018

Ganzenbeheer

De FBE heeft, gehoord haar diverse achterbannen, in 2017 een aantal onderling samenhangende adviezen uitgebracht aan Gedeputeerde Staten over de wijze waarop zij het ganzenbeheer uitvoerbaar acht, zie Adviezen van 1 december 2017 aan GS over uitvoering Fryske Guozzeoanpak.

Het ganzenbeleid is door de Faunabeheereenheid, in wisselwerking met de provincie, uitgewerkt in een aantal faunabeheerplannen. Afhankelijk van ganzensoort en periode van het jaar geldt nu het volgende faunabeheerplan:

Winterganzen (brand-, kol- en grauwe gans)

Voor voor kol- en grauwe ganzen van 1 november tot en met 31 maart en voor brandganzen van 1 november tot en met 31 mei geldt sinds 13 oktober 2018 het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslan 2018-2020

Bijlagen bij Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor uitvoering van de vrijstelling voor schadebestrijding die beschreven is in de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017, zie Vrijstelling en ontheffingen

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt tevens de basis voor bescherming van winterganzen, zie kaart met beschermde gebieden van de provincie Fryslân. Door te klikken op de knop ‘content’ kunt u ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en locaties waar maatwerkafspraken gemaakt zijn bekijken, zie

Kaart ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en maatwerkafspraken

Aanpak schadebestrijding winterganzen per 1 november 2019 samengevat in 10 punten voor de jager:

 1. De brandgans mag u bestrijden vanaf 1 november 2019 tot 1 juni 2020 buiten foerageergebieden.
 2. De kolgans en de grauwe gans mag u bestrijden vanaf 1 november 2019 tot 1 april 2020 buiten foerageergebieden
 3. U moet een door boer getekende grondgebruikersverklaring in het veld bij u hebben.
 4. U heeft GEEN machtiging van de FBE nodig.
 5. U moet het aantal geschoten ganzen zo spoedig mogelijk in het Faunaregistratiesysteem melden.
 6. De bestrijding met ondersteunend afschot mag vanaf een half uur voor zonsopgang tot 12 uur.
 7. U mag lokganzen en lokfluit gebruiken.
 8. Laat de boer weten dat hij de verwachte schade moet melden in het Schaderegistratiesysteem.
 9. Wees u er van bewust dat u verjaagt met ondersteunend afschot. Het is geen populatiebeheer, maar schadebestrijding.
 10. Neem de weidelijkheid in acht: schiet niet op te hoge ganzen en laat de geschoten ganzen niet in uw veld of elders achter.

Zomerganzen (brand-, kol- en grauwe gans)

Voor zomerganzen (brand-, kol- en grauwe gans) geldt buiten de perioden waarop het Faunabeheerplan Winterganzen betrekking heeft het Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019. Op basis van dit faunabeheerplan geldt in de zomermaanden per ganzensoort een afzonderlijke ontheffing voor doden en voor legselbeperking, zie Vrijstelling en ontheffingen.

Overzicht vrijstelling en ontheffingen ganzen

zie 190311 schema ganzen

Canadese gans

Voor de Canadese gans geldt een landelijke vrijstelling. Hiervoor heeft de FBE het Faunabeheerplan Jacht- en vrijgestelde soorten vastgesteld, zie 7.1 Canadese gans

Onderzoek naar effect ganzenverjaging op schade en op weidevogels

Recent is rondom de Deelen en ten oosten van Dokkum een proef gestart om vast te stellen of ganzen door het ganzenbeleid van de provincie Fryslân efficiënt in de ganzenfoerageergebieden geconcentreerd kunnen worden om landbouwschade in andere gebieden te beperken. Ook wordt gekeken naar de invloed van het moment waarop jagers met de verjaging beginnen op de dag. Op 80 graslandpercelen worden ganzenkeuteltellingen gedaan om de begrazingdruk van ganzen te meten. Tenslotte wordt er ook gekeken naar de verstoring door afschot op weidevogels door in geselecteerde nesten de nesttemperatuur te meten in combinatie met registratie van het  omgevingsgeluid (o.a. schoten). Het onderzoek wordt in nauwe afstemming met de betrokken boeren en jagers uitgevoerd door Altenburg& Wymenga en SOVON in opdracht van de Provincie en BIJ12.

Rapportages

De FBE rapporteert jaarlijks aan de Provincie over het gebruik van de vrijstelling en van de ontheffingen.

Rapport Zomerganzen 2016

Rapport Zomerganzen 2017

Rapportage Winterganzen 2016-2017

Sovon-rapport Tellingen_zomerganzen 2016-2018

Nieuwsbrief ganzen maart 2017

Nieuwsbrief Ganzen oktober 2018

Laatste Ganzennieuwsbrief nr 2 maart 2019 met adequaat gebruik; formulier om de afwezigheid van ganzen te registreren

Reebeheer t/m 2019

De FBE baseert zich bij het reebeheer t/m 2019 op het Faunabeheerplan Ree Fryslan, het Universeel Beheerplan voor Reeën en de Ontheffing ree 2015. Het Universeel Beheerplan berust op de Methode Van Haaften om de draagkracht van een gebied voor reeën vast te stellen.

Reebeheer vanaf 2020

De Provincie Fryslân heeft op 18 juni 2019 nieuw beleid voor reeën vastgelegd, zie wijziging beleid reebeheer Fryslân en Beleidkader bescherming en beheer ree Fryslân.

De FBE werkt binnen dit kader aan een nieuw Faunabeheerplan Ree en zal op basis daarvan een nieuwe ontheffing voor reebeheer aanvragen. Het concept-faunabeheerplan is naar aanleiding van de hoorzitting WBE’s van 4 november aangepast en opnieuw geredigeerd, zie 191106 FBE Ree Fryslan . De presentatie is flink veranderd, de inhoud niet, met uitzondering van de volgende punten:

 • Hoofdstuk 5 is aangevuld.
 • In paragraaf 7.2 is de omschrijving van de 4 zones waarmee de WBE wordt ingedeeld aangepast; het gaat met name om zone 4: “locaties waar in het kader van de verkeersveiligheid het middel populatiebeheer op basis van dichtheid zo zorgvuldig mogelijk zal worden ingezet, om verspreiding naar hotspots of het ontstaan van nieuwe hotspots te voorkomen”.
 • In paragraaf 7.2 is bij nader inzien gekozen voor jaarlijkse werkplannen inclusief een onderbouwing van het gewenste afschot door de WBE’s (net als nu), i.p.v. 5-jaarlijkse werkplannen en aparte jaarlijkse afschotaanvragen. Het jaarlijkse werkplan kan een kopie zijn van dat van het vorige jaar, maar ook een actualisatie als er in het vorige jaar zaken in het beheer veranderd zijn.
 • In paragraaf 7.3 is nader uitgelegd wat de taken van de WBE, de TBO, de wegbeheerder en de ecoloog zijn.

Bijlage 5 bevat de voorgestelde 3 werkgebieden voor reebeheer op het vasteland met de onderbouwing van de grenzen. Aan de WBE’s wordt gevraagd om voor 18 november voorstellen te doen om deze 3 werkgebieden  nader onder te verdelen.

Overzicht Reebeheer FRS 2015-2019

Onderzoek reebeheer Terschelling en Ameland

In 2017-2018 heeft de Faunabeheereenheid onderzoek laten doen naar het reebeheer op de gesloten leefgebieden Terschelling en Ameland, zie Onderzoek reebeheer Terschelling-Ameland. Opgemerkt wordt dat de resultaten voor deze specifieke eilandsituaties niet zonder meer vertaald kunnen worden naar de vaste wal. De FBE heeft naar aanleiding van dit rapport op 19 april 2018 het volgende advies uitgebracht aan de provincie. Advies reebeheer Terschelling-Ameland

Reetellingen

Reeën worden elk voorjaar door de wildbeheereenheden geteld volgens het Landelijk_telprotocol_reeën VHR

De zwarte kraai is een soort die onder de landelijke vrijstelling voor afschot valt.

Rapportage Kraai met vangkooi 2017

Op 14 september 2018 heeft de Rechtbank de ontheffing voor het gebruik van de kraaienvangkooi vernietigd, zie:

Uitspraak Rechtbank kraaienvangkooi

De FBE was medebelanghebbende in deze zaak tussen Faunabescherming en de Provincie. Van belang is vooral overweging 5: we kunnen onvoldoende hard maken wat het aandeel van kraaien is in weidevogelpredatie en daarmee wat het belang is van de vangkooi. Voldoende gegevens hierover zijn niet beschikbaar. Ook mag volgens overweging 6 cervicale dislocatie niet als dodingsmethode worden toegepast op gevangen kraaien omdat deze vogels niet in nood verkeren. Hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is mogelijk tot 26 oktober.

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.