Soorten

De provincie Fryslân heeft in september 2019 nieuw beleid beleid voor damherten vastgesteld en aan de FBE verzocht om voor deze soort een faunabeheerplan op te stellen. Dit is naar verwachting medio 2020 gereed.

(Ondersteunend) afschot per jaar, maand, WBE en soort

per 7 november 2019; bg = brandgans, gg = grauwe gans, kg = kolgans

Nestreductie in 2018

Nestreductie 2018 – eieren

Ganzenbeleid van de provincie

Het ganzenbeleid van de provincie staat in de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020.  Nota Fryske Guozzenoanpak 2017

De provincie heeft haar ganzenbeleid geëvalueerd in de Update 2019 Fryske Guozzeoanpak

Ganzenbeheer

De FBE heeft, gehoord haar diverse achterbannen, in 2017 een aantal onderling samenhangende adviezen uitgebracht aan Gedeputeerde Staten over de wijze waarop zij het ganzenbeheer uitvoerbaar acht, zie Adviezen van 1 december 2017 aan GS over uitvoering Fryske Guozzeoanpak.

Het ganzenbeleid is door de Faunabeheereenheid, in wisselwerking met de provincie, uitgewerkt in een aantal faunabeheerplannen. Afhankelijk van ganzensoort en periode van het jaar geldt nu het volgende faunabeheerplan:

Winterganzen (brand-, kol- en grauwe gans)

Voor voor kol- en grauwe ganzen van 1 november tot en met 31 maart en voor brandganzen van 1 november tot en met 31 mei geldt sinds 13 oktober 2018 het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslan 2018-2020

Bijlagen bij Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor uitvoering van de vrijstelling voor schadebestrijding die beschreven is in de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017, zie art. 5.6 voor de vrijstelling.

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt tevens de basis voor bescherming van winterganzen, zie kaart met beschermde gebieden van de provincie Fryslân. Door te klikken op de knop ‘content’ kunt u ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en locaties waar maatwerkafspraken gemaakt zijn bekijken, zie

Kaart ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en maatwerkafspraken

Aanpak schadebestrijding winterganzen per 1 november 2019:

De brandgans mag u buiten foerageergebieden bestrijden vanaf 1 november 2019 tot 1 juni 2020 en de kolgans en de grauwe gans vanaf 1 november 2019 tot 1 april 2020. Ondersteunend afschot (het is geen populatiebeheer, maar schadebestrijding) is alleen toegestaan van een half uur voor zonsopgang tot 12 uur ’s middags. Lokganzen en lokfluit mogen gebruikt worden. Neem de weidelijkheid in acht: schiet niet op te hoge ganzen en laat de geschoten ganzen niet in het veld of elders achter. Om ondersteunend afschot te mogen plegen op provinciaal vrijgestelde ganzen:

 • Moet de grondgebruiker een melding van verwachte of reeds aanwezige schade (schademelding) in SRS hebben gedaan
 • Is GEEN machtiging nodig
 • Moet de uitvoerder in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring voor schadebestrijding en deze zo nodig – al dan niet digitaal – in het veld kunnen tonen
 • Moet de uitvoerder het aantal geschoten ganzen zo spoedig mogelijk in het Faunaregistratiesysteem melden.

Zomerganzen (brand-, kol- en grauwe gans)

Voor zomerganzen (brand-, kol- en grauwe gans) geldt buiten de perioden waarop het Faunabeheerplan Winterganzen betrekking heeft het Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019. Op basis van dit faunabeheerplan geldt in de zomermaanden per ganzensoort een afzonderlijke ontheffing voor doden en voor legselbeperking, zie Ontheffingen.

Overzicht vrijstelling en ontheffingen ganzen

zie 190311 schema ganzen

Canadese gans

Voor de Canadese gans geldt een landelijke vrijstelling. Hiervoor heeft de FBE het Faunabeheerplan Jacht- en vrijgestelde soorten vastgesteld, zie 7.1 Canadese gans

Onderzoek naar effect ganzenverjaging op schade en op weidevogels

Rondom de Deelen en ten oosten van Dokkum is in 2019 een proef uitgevoerd of ganzen door het ganzenbeleid van de provincie Fryslân efficiënt in de ganzenfoerageergebieden geconcentreerd kunnen worden om landbouwschade in andere gebieden te beperken. Ook is gekeken naar het moment waarop jagers met de verjaging beginnen op de dag. Tenslotte is gekeken naar de effecten op weidevogels.  Voor een samenvatting van de resultaten zie

effecten van verjaging op vraatschade door ganzen, samenvatting

Rapportages

De FBE rapporteert jaarlijks aan de Provincie over het gebruik van de vrijstelling en van de ontheffingen.

Rapport Zomerganzen 2016

Rapport Zomerganzen 2017

Rapport Zomerganzen 2018-2019

Rapportage Winterganzen 2016-2017

Sovon-rapport Tellingen_zomerganzen 2016-2018

Nieuwsbrief ganzen maart 2017

Nieuwsbrief Ganzen oktober 2018

Laatste Ganzennieuwsbrief nr 2 maart 2019 met adequaat gebruik; formulier om de afwezigheid van ganzen te registreren

De bestrijding van kokmeeuw en zilvermeeuw gebeurt alleen door aangewezen uitvoerders in aangewezen gebieden en perioden.

Voor de bestrijding van aardmuis, veldmuis en woelrat is GEEN machtiging nodig en hoeft GEEN schademelding te zijn gedaan. Bestrijding mag echter NIET worden uitgevoerd met het geweer.

Ratten worden in Friesland ervaren als een toenemend probleem. De bruine rat en de zwarte rat zijn geen door de Wet natuurbescherming beschermde diersoorten. Voor particulieren is het bestrijden van ratten met gif NIET meer toegestaan. Op grond van art. 3.26 lid 1 onderdeel d sub 5 is het WEL toegestaan ze te doden met klemmen of met het geweer. Luchtdrukwapens vallen hier echter NIET onder. De provincie kan ontheffing verlenen voor het gebruik van bij voorbeeld een luchtdrukgeweer bij de bestrijding van ratten. In de provincie Fryslân geldt NIET een dergelijke ontheffing.

Reebeheer

De Provincie Fryslân heeft op 18 juni 2019 nieuw beleid voor reeën vastgelegd waarbij populatiebeheer op basis van een draagkrachtberekening niet langer het uitgangspunt is, maar de verkeersveiligheid, zie wijziging beleid reebeheer Fryslân en Beleidskader bescherming en beheer ree Fryslân. Want ondanks jaarlijks afschot was er een toename in het aantal aanrijdingen met deze dieren, met als gevolg materiële schade, lichamelijk letsel en dode, verminkte of gewonde dieren. De Provincie wil dat de FBE het beheer zodanig inricht dat het aantal aanrijdingen met reeën per jaar op de vaste wal niet uitkomt boven de 500, op Ameland maximaal 10 en op Terschelling maximaal 5.

Daarvoor heeft de FBE een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 vastgesteld dat past binnen dit nieuwe beleid en waarin staat hoe de FBE de uitvoering van het reebeheer gaat aanpakken. Het faunabeheerplan is ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten, zie aanbiedingsbrief. Vooruitlopend hierop hebben Gedeputeerde Staten op 17 december 2019 aan de FBE een opdracht reebeheer 2020-2024 met een motivering gegeven.

Voor de uitvoering heeft de FBE begin januari 2020 aan elke WBE een deel van het aantal reemerken heeft toegekend dat deze voor 2019 had ontvangen. Deze reemerken zijn bestemd voor afschot van zowel bokken als geiten op basis van de opdracht van GS. Vóór 1 maart 2020 wordt aan de WBE’s een werkplan 2020 gevraagd waarin de aanpak van het reebeheer in hun deel van het werkgebied, inclusief het afschot wordt onderbouwd. Zij krijgen hierbij ondersteuning van (drie) werkgebied coördinatoren. Na goedkeuring van de werkplannen zal de FBE de dan benodigde reemerken voor de rest van 2020 verdelen. Verder krijgt de FBE ondersteuning van een valwildcoördinator.

Veel gestelde vragen:

Wat moet een reebeheerder bij zich hebben?

 • Een grondgebruikersverklaring
 • De jachtakte
 • Een exemplaar van de Opdracht aan de FBE
 • De door de WBE aan de jachtaktehouder verstrekte machtiging
 • De reemerken

In welke periodes mag afschot worden gepleegd?

 • geiten, smalreeën, mannelijke en vrouwelijke kalveren van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 oktober tem 31 december;
 • Jaarlingen en oudere bokken het gehele jaar.

Binnen welke tijden mag afschot worden gepleegd?

 • 1 april tot en met 14 september: een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang
 • 15 september tot en met 31 maart: een ½ uur voor zonsopgang tot en met een ½ uur na zonsondergang.

Gezelschap: De gemachtigde mag zich door maximaal 2 andere jachtaktehouders laten vergezellen.

Registratie in FRS:

 • Afschot binnen 24 uren
 • Ook verkeersslachtoffers en ander valwild!

Overzicht Reebeheer FRS 2015-2019

Rapport Faunabeheergegevens Ree 2014-2019

Onderzoek reebeheer Terschelling en Ameland

In 2017-2018 heeft de Faunabeheereenheid onderzoek laten doen naar het reebeheer op de gesloten leefgebieden Terschelling en Ameland, zie Onderzoek reebeheer Terschelling-Ameland. Opgemerkt wordt dat de resultaten voor deze specifieke eilandsituaties niet zonder meer vertaald kunnen worden naar de vaste wal. De FBE heeft naar aanleiding van dit rapport op 19 april 2018 het volgende advies uitgebracht aan de provincie. Advies reebeheer Terschelling-Ameland

Reetellingen

Reeën worden elk voorjaar door de wildbeheereenheden geteld volgens het Landelijk_telprotocol_reeën VHR. De teldata voor 2020 zijn vastgesteld op 6 en 7 maart of 13 en 14 maart. Per werkgebied voor reebeheer dient door de inliggende WBE’s een keuze gemaakt te worden uit deze twee weekeinden.

Faunabeheerplan Vos

Ontheffing vos-kunstlicht 2020 met motivering p 6-11 en p 12-16 en kaart

Op de kaart behorende bij de ontheffing is de Haulerpolder afgevoerd ten opzichte van vorig jaar, omdat aanvullende maatregelen ter bescherming van de daar gelegen parel van de Vereniging Natuurmonumenten niet langer nodig geacht worden.

Rapportages:

Ontheffing Vos met kunstlicht 2016-2017
Ontheffing Vos met kunstlicht 2017-2018

Ontheffing Vos met kunstlicht 2018-2019

Wolven schade meldingen

BIJ12 is dagelijks (ook in weekenden en op feestdagen) van 9.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar voor meldingen van (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren. Dit dient u zo spoedig mogelijk gemeld te worden. Dit kan bij BIJ12 op nummer 085-4862222.
Of via een meldingsformulier bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland.  https://www.wolveninnederland.nl/

Aan de hand van de melding en toe te sturen foto’s wordt eerst bepaald of er nader sporenonder-zoek, sectie van het kadaver en DNA -afname (moet binnen 24 uur na het contact) noodzakelijk is.

Operationeel draaiboek wolf

 

 

De zwarte kraai is een soort die onder de landelijke vrijstelling voor afschot valt.

Rapportage Kraai met vangkooi 2017

Op 14 september 2018 heeft de Rechtbank de ontheffing voor het gebruik van de kraaienvangkooi vernietigd, zie:

Uitspraak Rechtbank kraaienvangkooi

De FBE was medebelanghebbende in deze zaak tussen Faunabescherming en de Provincie. Van belang is vooral overweging 5: we kunnen onvoldoende hard maken wat het aandeel van kraaien is in weidevogelpredatie en daarmee wat het belang is van de vangkooi. Voldoende gegevens hierover zijn niet beschikbaar. Ook mag volgens overweging 6 cervicale dislocatie niet als dodingsmethode worden toegepast op gevangen kraaien omdat deze vogels niet in nood verkeren. Hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is mogelijk tot 26 oktober.

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.