Tellingen

Aanpassing telprotocol en voorjaarstellingen

Bij het opstellen van nieuwe faunabeheerplannen voor de jacht en de vrijgestelde soorten in 2021 werd duidelijk dat er redenen waren voor een herziening van het telprotocol. Onvrede over voorjaarstellingen in voorgaande jaren, het ontbreken van een uniforme telmethodiek, moeilijkheden bij de interpretatie en verwerking van de telgegevens en het feit dat FBE Fryslân dringend behoefte heeft aan meer en meer nauwkeurige data van de verschillende diersoorten(populaties) in de provincie Friesland, hebben geleid tot een aanpassing van het telprotocol.

In 2021 is de interpretatie van de telgegevens onder de loep genomen, in 2022 zijn er organisatorische stappen gezet door de tellingen op dezelfde dag te concentreren en alle resultaten in te voeren in het
FRS-systeem en in 2023 is er een inhoudelijke verbeterslag gemaakt. Dit heeft geresulteerd in nieuwe systematiek: een telling in representatieve telgebieden voor soorten die veelal paarsgewijs of individueel voorkomen en een WBE-dekkende telling voor soorten die vooral in grotere groepen en op voorspelbare plaatsen aanwezig zijn. Lees er meer over in het document ‘Aanpassing telprotocol en voorjaarstellingen 2023’, versie 1.1 van 25 september 2023.

De nieuwe telmethodiek is tot stand gekomen in samenwerking met de Jagersvereniging en de afdeling
KJV Fryslân en zorgt voor telresultaten met een hogere kwaliteit en een betere controleerbaarheid en toepasbaarheid.

Laatste nieuws