Vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten

Vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten

Vrijstellingen geven aan onder welke omstandigheden specifieke bepalingen in de wet (Wet natuurbescherming) NIET van toepassing zijn. Vrijstellingen worden verleend aan grondgebruikers om verjaging met ondersteunend afschot mogelijk te maken bij opgetreden of dreigende schade.

Vrijstellingen kunnen landelijk gelden maar ook alleen provinciaal.

De landelijke vrijstellingen zijn geregeld in het Besluit natuurbescherming, art 3.1. Wn artikel3.1 .

De provinciale vrijstellingen zijn geregeld in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, art 5.3 t/m 5.6.

Ontheffingen geven aan onder welke omstandigheden van sommige bepalingen in de wet mag worden afgeweken. Ontheffingen worden verleend om ingrepen in een (lokale) populatie mogelijk te maken. Ontheffingen worden door de Provincie verleend. Doorgaans gebeurt dit aan de FBE; in enkele gevallen ook aan de in Fryslân werkende Collectieven van Agrarische Natuurverenigingen.

Naast vrijstellingen en ontheffingen gelden er voor een aantal diersoorten ook provinciale opdrachten (vroeger onder de Flora- en faunawet: provinciale aanwijzingen). Opdrachten regelen de bestrijding van soorten:

 • die niet van nature in Europa voorkomen, zoals beverrat, marterhond, muskusrat, nijlgans, wasbeer en rosse stekelstaart
 • die niet van nature in Fryslân voorkomen, zoals wild zwijn,
 • die verwilderd zijn, zoals verwilderde duif, verwilderde grauwe gans (boerengans) en verwilderde kat.

Landelijk vrijstellingen

Landelijk vrijgestelde soorten zijn: Canadese gans, houtduif, kauw, zwarte kraai, konijn en vos. Om afschot te mogen plegen op landelijk vrijgestelde soorten:

 • Is GEEN machtiging nodig
 • Hoeft de grondgebruiker GEEN melding van verwachte of reeds aanwezige schade (schademelding) te hebben gedaan
 • Moet de jachtaktehouder in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring voor schadebestrijding* en deze zo nodig – al dan niet digitaal – in het veld kunnen tonen
 • Moet de uitvoerder het gepleegde afschot melden in FRS.

* In het jachtseizoen mogen houtduif en konijn ook worden geschoten door de jachthouder, combinanten en gastjagers al dan niet in gezelschap. Daarvoor is dan niet de grondgebruikersverklaring van toepassing maar uitsluitend het jachtrecht.

Provinciale vrijstellingen

Provinciaal vrijgestelde soorten zijn:

 • brandgans, grauwe gans en kolgans (gedurende deel van het jaar)
 • roek
 • aardmuis, veldmuis en woelrat
 • kokmeeuw en zilvermeeuw.

Ganzen

De brandgans is vrijgesteld in de periode van 1 november tot 1 juni, de kolgans en de grauwe gans zijn vrijgesteld in de periode van 1 november tot 1 april.

Om (ondersteunend) afschot te mogen plegen op provinciaal vrijgestelde ganzen:

 • Is GEEN machtiging nodig
 • Moet de grondgebruiker WEL melding van verwachte of reeds aanwezige schade (schademelding) in SRS hebben gedaan
 • Moet de jachtaktehouder in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring voor schadebestrijding en deze zo nodig – al dan niet digitaal – in het veld kunnen tonen
 • Moet de uitvoerder het gepleegde afschot melden in FRS.

Verder geldt:

 • (Ondersteunend) afschot is alleen toegestaan van een half uur voor zonsopgang tot 12 uur ’s middags
 • Er mag gebruik worden gemaakt van niet-elektronische lokmiddelen

Muizen

Voor de bestrijding van aardmuis, veldmuis en woelrat is GEEN machtiging nodig en hoeft GEEN schademelding te zijn gedaan. Bestrijding mag echter NIET worden uitgevoerd met het geweer.

Meeuwen

De bestrijding van kokmeeuw en zilvermeeuw gebeurt alleen door aangewezen uitvoerders in aangewezen gebieden en perioden.

 

Ontheffingen

Op basis van het Faunabeheerplan zijn aan de FBE Fryslân de volgende ontheffingen verleend:

Omdat een groot aantal ontheffingen in 2019 verloopt, zijn inmiddels door de FBE nieuwe ontheffingen aangevraagd bij de provincie, zie 190910 GS verlengen fbp en ontheffingen.

Om afschot te mogen plegen op basis van een ontheffing:

 • Is ALTIJD een machtiging nodig; met de aanvraag daarvan is automatisch ook de melding van verwachte of reeds aanwezige schade (schademelding) geregeld
 • Moet de jachtaktehouder in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring voor schadebestrijding en deze zo nodig – al dan niet digitaal – in het veld kunnen tonen
 • Moet de uitvoerder het gepleegde afschot melden in FRS.

Verder kunnen aanvullende voorwaarden zijn gesteld voor het gebruik van middelen, ontheffingsperiode binnen het jaar en bejagingsperiode binnen een dag, de toepassing van preventieve maatregelen, en kennisgeving van gebruik voorafgaand aan de bejaagactie. Deze voorwaarden zijn vermeld in de afzonderlijke ontheffingen.

Laatste nieuws