Vrijstelling en ontheffingen

ontheffingen-1

Vrijstellingen

Landelijk vrijgestelde soorten zijn: houtduif, konijn, Canadese gans, kauw, zwarte kraai en vos.

Provinciaal vrijgestelde soorten zijn: aardmuis, veldmuis, woelrat, kokmeeuw, zilvermeeuw en roek. De brandgans is provinciaal vrijgesteld in de periode van 1 november tot 1 juni, de kolgans en de grauwe gans worden vrijgesteld in de periode van 1 november tot 1 april. De basis voor deze vrijstelling is de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, zie

provinciale vrijstelling

Ontheffingen

Op basis van het Faunabeheerplan zijn aan de FBE Fryslân de volgende ontheffingen verleend:

Knobbelzwaan 2015
Koppelvormende ganzen
Overzomerende brandgans 2015-2019

Overzomerende grauwe gans 2014-2018 welke op 28 september 2018 verlengd is tot Overzomerende grauwe gans 2018-2023 met aanpassing voor lokmiddelen. Tegen deze ontheffing heeft de FBE op 3 november 2018 het volgende bezwaar ingediend Bezwaar FBE

Overzomerende kolgans 2015-2019
Ree 2015

Vos met kunstlicht 2017-2019,   Aanpassing ontheffingsgebied,  Kaart

Steenmarter Soarremoarre 21dec2018     Kaart        uitbr onth Soarremoarre

(bijgewerkt 20 feb 2019)

Opdrachten

Naast vrijstellingen en ontheffingen geldt er voor een aantal diersoorten ook een Provinciale Opdracht (vroeger onder de Flora- en faunawet Provinciale Aanwijzing): Provinciale Aanwijzing

 

Machtigingen

Indien u als WBE, grondgebruiker of jachthouder gebruik wenst te maken van vrijstelling of ontheffingen dan dient u een machtiging bij de FBE aan te vragen.
Dit kan uitsluitend via: