Afschot ganzen vanaf 1 november 2022

Vanaf 1 november 2022 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. De duur van deze periode loopt tot 1 januari 2023. Voor de periode ná 1 januari 2023 zie het nieuwsbericht daarover.

De regels zoals die gedurende het vorige winterseizoen hebben gegolden, zijn niet gewijzigd. Deze regels zijn:

 • De grondgebruiker moet een melding (laten) doen van geconstateerde of verwachte schade
 • Er is GEEN machtiging nodig
 • Op kwetsbare gewassen moeten preventieve maatregelen zijn genomen conform de preventiekits van BIJ12
 • Afschot mag plaatsvinden vanaf een half uur vóór zonsopkomst tot 12.00 uur ’s middags
 • Gebruik van lokganzen en lokfluit is toegestaan
 • Geen afschot binnen foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden
 • Geen afschot in nabijheid van foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden indien daarin aanwezige trekganzen worden verstoord
 • Geen afschot binnen 150 m afstand van belangrijke slaapplaatsen, tenzij een andere maatwerkafstand is afgesproken
 • Jacht binnen foerageergebieden is mogelijk mits aanwezige trekganzen NIET worden verstoord

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in schade moet u kunnen aantonen dat u alles heeft gedaan om schade te voorkomen. Dit betekent dat u in het veld preventieve maatregelen uitvoert zoals die in de preventiekits van BIJ12 zijn aangegeven, dat u zelf verjaagacties onderneemt en dat u – indien er afschot MAG plaatsvinden – dit ook uitvoert of laat uitvoeren. Er gelden de volgende regels:

 • Zodra u tegemoetkoming in schade heeft aangevraagd, EN verjaging met ondersteunend afschot TOEGESTAAN is, dient u ten minste twee maal per week een bejaagactie uit te (laten) voeren. Dit heet ‘adequaat’ gebruik.
 • De bejaagactie en het afschot moet worden geregistreerd in FRS
 • Indien er ten tijde van de bejaagactie geen ganzen aanwezig waren, dient u in te vullen ‘bejaagd met afschot 0’
 • Indien ganzen langere tijd niet meer aanwezig zijn, vervalt de verplichting om twee maal per week te bejagen MITS u de dagelijkse aanwezigheid van ganzen heeft bijgehouden op het daarvoor bestemde formulier.
 • Indien ganzen opnieuw structureel verschijnen, dient u opnieuw bejaagacties (ondersteunend afschot) uit te laten voeren.