Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

  • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
  • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

  • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
  • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

Nieuws van FBE Fryslân

Beperkingen jacht i.v.m. vogelgriep Witmarsum
Op 21 november is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Witmarsum. In verband daarmee is in een gebied met een straal van ca 10 km de jacht op eenden verboden en is het ook verboden om te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Ter verduidelijking: Met jagen wordt óók bedoeld afschot dat in
Tineke Schokker nieuwe voorzitter FBE

  Mevrouw C. Schokker-Strampel zal per 1 januari 2021 de heer G. Wouters opvolgen als voorzitter van de Faunabeheereenheid Fryslân. Het bestuur van de FBE heeft unaniem mevrouw Schokker-Strampel gekozen uit meerdere kandidaten voor deze functie en de Provincie heeft formeel ingestemd met deze benoeming. Gijs Wouters zal op 1 januari 2021 het voorzitterschap neerleggen.